อะตอมเกมส์

ความเป็นมาของ Atom Games

กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ อะตอมเกมส์เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ   โดยมีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคีสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ   และได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดังนี้
ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2535
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2536
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 8
พ.ศ. 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 9
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 10
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 11
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 12
พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 13
พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 14
พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 15
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 16
พ.ศ.2549
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 17
พ.ศ. 2550
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 18
พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 19
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 20 พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 21 พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 22 พ.ศ.2554 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
 

แสดงความคิดเห็น

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ contact@myscienceubu.in.th

แสดงความคิดเห็น

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ contact@myscienceubu.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>